Policija atsakė į dažniausiai užduodamus klausimus, kada galima vykti į kitas savivaldybes – Kas vyksta Kaune

Policija atsakė į dažniausiai užduodamus klausimus, kada galima vykti į kitas savivaldybes

Asociatyvi / R. Tenio nuotr.

Vyriausybei vėl sugriežtinus judėjimo šalies viduje ribojimus, Lietuvos policija pasidalino atnaujinta informacija dėl judėjimo ribojimų. Kaip skelbiama, iki balandžio 6 dienos vidurnakčio savivaldybių įvažiavimai ir išvažiavimai yra kontroliuojami stacionariais arba mobiliais policijos postais.

Policija pažymi, kad kiekviename kontrolės poste dirba mažiausiai du pareigūnai, kai kur pasitelkiami šauliai ar policijos rėmėjai.

„Kiekviename kontrolės poste yra paskirtas posto vyresnysis, kuris sprendžia visus klausimus. Kilus nesutarimams dėl vykimo per postą, ar esant ypatingiems atvejams, vykstantys žmonės gali prašyti sprendimus (nepraleisti ar pan.) išspręsti dalyvaujant posto vyresniajam pareigūnui“, – rašoma policijos atmintinėje.

Judėjimas yra leidžiamas tik žiedinėse savivaldybėse – tik tarp besiribojančių Alytaus miesto ir rajono, Kauno miesto ir rajono, Klaipėdos miesto ir rajono, Panevėžio miesto ir rajono, Šiaulių miesto ir rajono bei Vilniaus miesto ir rajono savivaldybių.

Išimtys, leidžiančios vykti į kitą savivaldybę

Toliau pateikiamos išimtys, kai dėl neatidėliotinų priežasčių judėjimas leidžiamas vykstant į kitas savivaldybes:

Vykimas darbo tikslais

Rekomenduojama su savimi turėti dokumentus, kurie patvirtina Jūsų vykimo tikslą (pvz.:darbuotojo pažymėjimą (jei jame nurodyta konkreti darbo vieta), važtaraštį, krovinių pristatymo grafiką su vietovėmis ir pan.).

Vežti tos pačios šeimos ir (ar) namų ūkio narius į darbą (ar pasiimti iš darbo) į kitą savivaldybę negalima. Asmuo, dirbantis toje savivaldybėje, turi vykti pats (pvz. viešuoju transportu, su bendradarbiais ar kt.).

Vykimas į oro ir jūrų uostus

Vykimas į aptarnaujančius tarptautinius keleivių maršrutus oro, jūrų uostus, autobusų stotis ar iš jų galimas. Tokiu atveju vykstantis asmuo turi turėti tarptautinį keliavimą pagrindžiančius dokumentus, pvz. lėktuvo bilietus.

Parsivežti grįžusius iš užsienio asmenis, kuriems netaikoma saviizoliacija, iš aptarnaujančių tarptautinius keleivių maršrutus oro, jūrų uostų, autobusų stočių, gali tik tos šeimos ir (ar) namų ūkio, su kuriais grįžusysis apsistos, nariai. Analogiška sąlyga taikoma ir nuvežant asmenis į minėtus objektus.

Išimtis taikoma tik nepilnamečiams vaikams ir asmenims, kurie negali savimi pasirūpinti patys – juos iš minėtų objektų parvežti ar į juos nuvežti, gali bet kuris tos savivaldybės, kurioje grįžusysis apsistos, asmuo.

Užsienio valstybių piliečiams, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečių šeimos nariai arba su jais sudaro vieną namų ūkį užsienio valstybėje, atvykstant į Lietuvą taikomos aukščiau nurodytos sąlygos.

Kai asmenys parvyksta iš užsienio viena transporto priemone, jie gali vykti į savo gyvenamųjų vietų savivaldybes kartu. Atkreiptinas dėmesys, kad tokie asmenys turi turėti parvykimo iš užsienio valstybės faktą ir maršrutą Lietuvoje pagrindžiančius dokumentus.

Policijos kontrolės postas Kaune / R. Tenio nuotr.

Artimųjų priežiūra

Išimtys taikomos, kai vykstama tam, kad pasirūpinti asmenimis, kurie serga ar negali pasirūpinti savimi patys – tai yra leidžiama, tačiau, atsižvelgiant į itin didelę tokių atvejų įvairovę, tokius atvejus pareigūnai vertins individualiai.

Vykstantiems asmenims rekomenduojama turėti pagrindžiančius dokumentus (pvz. apie prižiūrimo asmens sveikatos būklę), kai tokia galimybė yra.

Sveikatos priežiūra

Vykimas dėl (planinių) sveikatos priežiūros paslaugų galimas, būtina turėti vykimo tikslą pagrindžiančius dokumentus (pvz. el. patvirtinimą iš sveikatos priežiūros įstaigos). Nesant kitų galimybių, Jus nuvežti leidžiama Jūsų šeimos ir (ar) namų ūkio nariui.

Išimtiniais atvejais (pvz., nesant vairavimo pažymėjimą turinčių šeimos ar namų ūkio narių) Jus leidžiama nuvežti kitam asmeniui. Visais atvejais būtina užtikrinti, kad būtų išlaikyta sąlyga dėl tik 2 asmenų transporto priemonėje. Vairuojantis asmuo negali lankytis su pagrindiniu kelionės tikslu nesusijusiose vietose.

Nekilnojamasis turtas

Ribojimo išimtys taikomos, kai vykstama į ne savo gyvenamosios vietos savivaldybėje turimą nekilnojamąjį turtą arba kai asmuo vyksta į savivaldybę, kurioje yra registruotas, tačiau asmeniui galioja ir kiti apribojimai – pvz. bendravimas tik vieno namų ūkio ribose (pavyzdžiui, grįžimas pas tėvus, senelius ir (ar) kitus giminaičius šį reikalavimą pažeistų);

Taip pat leidžiama vykti vienos šeimos ar vieno namų ūkio nariams, vykstantiems į kitą nei savo gyvenamosios vietos savivaldybę, kurioje jie turi nekilnojamojo turto, priklausančio vienam iš šeimos ar namų ūkio narių nuosavybės teise. Atkreipiame dėmesį, kad vykimas galimas tik vykstant kartu su nekilnojamojo turto savininku.

Kai vykstama persikraustymo tikslu, vykti galima ir tarp skirtingų savivaldybių, tačiau tokiu atveju vykti būtina su visais asmeniniais daiktais, o pareigūnas situaciją vertintų individualiai (pvz. vykimas su keliais asmeniniais daiktais netraktuojamas kaip persikraustymas).

Paslaugos

Vykimas pas notarą ar dėl finansinių paslaugų į banką į kitą savivaldybę yra leidžiamas, kai vykstama jų darbo metu ir pateikiama tai patvirtinanti laiko rezervacija.

Policijos kontrolės postas Kaune / R. Tenio nuotr.

Taip pat vykti į kitą savivaldybę sudaryti santuoką galima, tačiau vykti gali tik santuoką sudarantys asmenys ir šį faktą teisiškai liudijantys asmenys (jei tai nėra vieno namų ūkio atstovai, jie vykti turi atskirai). Kartu su savimi visiems reikia turėti vykimo tikslą pagrindžiančius dokumentus.

Kai vykstama į VĮ „Regitra“ dėl egzaminų laikymo, ar vykstant dėl techninės apžiūros atlikimo, vykti galima tik konkrečią dieną ir būtina turėti rezervacijos patvirtinimą.

Varžybos

Aukšto meistriškumo sportininkų vykimas į kitą savivaldybę dėl sporto pratybų yra galimas, tačiau būtina turėti atitinkamos sporto federacijos raštą, kuriame nurodyta, kad asmuo yra aukšto meistriškumo sportininkas, kurio vykimo į kitą savivaldybę tikslas yra aukšto meistriškumo sporto pratybos ir patvirtinta, kad tik savivaldybėje, į kurią vyksta aukšto meistriškumo sportininkas, yra jo atstovaujamos sporto šakos pratyboms pritaikyta infrastruktūra.

Laidotuvės

Vykti į laidotuves kitoje savivaldybėje, galima tik mirus artimiesiems giminaičiams. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas numato, kad artimaisiais giminaičiais pripažįstami tiesiosios linijos giminaičiai iki antrojo laipsnio imtinai (tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai) ir šoninės linijos antrojo laipsnio giminaičiai (broliai ir seserys).

Laidotuvėse gali dalyvauti ne daugiau kaip 10 asmenų, į šį skaičių neįtraukiant dalyvaujančių asmenų šeimos ir (ar) namų ūkio narių, ritualines paslaugas teikiančių asmenų.

Siekdami aiškumo, pareigūnai pateikia kelis pavyzdžius:

1) mirus Vardenio Pavardenio mamai ir laidotuvėms vykstant kitoje savivaldybėje, jis ir (ar) jo vaikai vykti gali, o jo sutuoktinė – ne;

2) mirus Vardenio Pavardenio mamai ar močiutei ir laidotuvėms vykstant jo gyvenamojoje savivaldybėje, dalyvauti gali ir jis, ir jo sutuoktinė, vaikai;

3) mirus Vardenio Pavardenio artimam bičiuliui (ne artimajam giminaičiui) ar draugui, vykti į laidotuves kitoje savivaldybėje, jis negali;

4) mirus Vardenio Pavardenio artimam bičiuliui (ne artimajam giminaičiui) ar draugui, dalyvauti laidotuvėse savo gyvenamojoje savivaldybėje jis gali, taip pat – ir asmenys, su kuriais jis sudaro vieną namų ūkį.

Vykstant į laidotuves rekomenduojama su savimi turėti mirties liudijimo kopiją ir (ar) patvirtinimą iš laidojimo paslaugas teikiančios įstaigos apie laidotuvių datą. Jei vykstate kartu su savo šeimos ir (ar) namų ūkio nariais, būtina turėti šiuos ryšius įrodančius dokumentus.

Kiti judėjimo apribojimai

Transporto priemonėje, išskyrus miesto, tarpmiestinio ir priemiestinio reguliaraus susisiekimo keleivinio transporto priemones ar transporto priemones, kuriomis vykstama į darbo vietą ar iš jos, vienu metu leidžiama būti ne daugiau kaip 2 asmenų arba vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio narių grupėmis.

Policijos kontrolės postas Kaune / R. Tenio nuotr.

Bendradarbių vykimas vienu automobiliu galimas, skaičius ribojamas tik pagal transporto priemonėje įrengtą maksimalų vietų skaičių. Tokiu atveju asmenys turi pagrįsti, kad dirba kartu (pvz. darbo sutartys, darbuotojų pažymėjimai ir pan.). Kartu būtina laikytis visų valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų reikalavimų, keliamų darbo metu.

Taip pat policija atkreipia dėmesį, kad šauktiniai, kariai, kariai savanoriai, Šaulių sąjungos nariai, vykstantys į tą pačią tarnybos vietą ar iš jos yra prilyginami bendradarbiams ir tais atvejais, kai su minėtomis organizacijomis jų nesieja oficialūs darbiniai santykiai (tokiais atvejais būtina su savimi turėti šioms asmenų grupėms nurodytus dokumentus).

Ribojamas keliavimas miesto, tarpmiestinio ir priemiestinio reguliaraus susisiekimo keleivinio transporto maršrutais – tarpmiestiniame ir priemiestiniame transporte leidžiama užimti tik sėdimas vietas ne mažesniu kaip vieno metro atstumu, o miesto transporte leidžiama užimti sėdimas ir stovimas vietas, jei užtikrinamas ne mažesnis kaip vieno metro atstumas tarp asmenų.

Prekių atsiėmimas galimas savo gyvenamosios vietos savivaldybėje arba leidžiama šiuo tikslu judėti tarp besiribojančių Alytaus miesto ir rajono, Kauno miesto ir rajono, Klaipėdos miesto ir rajono, Panevėžio miesto ir rajono, Šiaulių miesto ir rajono, Vilniaus miesto ir rajono savivaldybių.

Apgyvendinimo paslaugų teikimas leidžiamas, tačiau jomis naudotis galima atsižvelgiant į galiojančius ribojimus dėl judėjimo tarp savivaldybių, t. y. jomis naudotis galima tik savo gyvenamosios vietos savivaldybėje arba šiuo tikslu galima judėti tarp besiribojančių Alytaus miesto ir rajono, Kauno miesto ir rajono, Klaipėdos miesto ir rajono, Panevėžio miesto ir rajono, Šiaulių miesto ir rajono, Vilniaus miesto ir rajono savivaldybių.

Medžioklė ir žvejyba, kai ja užsiima ne daugiau kaip 2 asmenų arba vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio narių grupės atviroje vietoje savo gyvenamojoje savivaldybėje, yra leidžiama. Taip pat šiuo tikslu galima judėti tarp besiribojančių Alytaus miesto ir rajono, Kauno miesto ir rajono, Klaipėdos miesto ir rajono, Panevėžio miesto ir rajono, Šiaulių miesto ir rajono, Vilniaus miesto ir rajono savivaldybių.

Rekomenduojami video
TOP NAUJIENOS
SUSIJUSIOS NAUJIENOS
Naujausios žinios
EISMAS
112
LAISVALAIKIS
KULTŪRA
VERSLAS
MOKSLAS IR IT
SPORTAS
POLITIKA