VDU mokyklos tapsmas gimnazija bus metais vėlesnis, kitos dvi mokyklos reorganizuojamos šįmet | Kas vyksta Kaune

VDU mokyklos tapsmas gimnazija bus metais vėlesnis, kitos dvi mokyklos reorganizuojamos šįmet

Asociatyvi / R. Danisevičiaus nuotr.

Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 2021–2025 metų priemonių plane numatyta iki šių metų rugpjūčio 31-osios pertvarkyti Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio ugdymo mokyklos struktūrą iš mokyklos į gimnazijos tipo švietimo įstaigą. Tuomet ji bus vadinama VDU klasikinio ugdymo licėjumni. Tačiau tokia pertvarka įvyks tik ateinančiais metais. Konkreti data įvardinta savivaldybės tarybos sprendimo projekte, kuris bus svarstomas ateinančią savaitę.

Pažymėtina, kad vien Kauno politikų sprendimo nepakanka, – pertvarka vyksta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrui patvirtinus naujai rengiamas specializuoto klasikinio ugdymo (pradinio, pagrindinio ir vidurinio) programas ir akreditavus teisės aktų nustatyta tvarka vidurinio ugdymo programą. Kadangi minimos programos dar nėra patvirtintos, mokyklos struktūros pertvarkos procesą ketinama nukelti iki 2025-ųjų rugpjūčio 31 dienos.

Tad per tris Kauno vietas (Vokiečių g. 164, Vaidoto g. 115 ir Partizanų g. 118) veikianti Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio ugdymo mokykla, šiuo metu turinti 277 mokinius bei vykdanti priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, dar turės kardinalių permainų palaukti. O vėliau, tapusi Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio ugdymo licėjumi, dirbs pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ir specializuoto klasikinio ugdymo programas.

„Kas vyksta Kaune“ primena, jog prieš 3 metus 2021 m. vasarį) miesto taryba patvirtino Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrąjį planą. Jį vykdydamas, savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, parengė šio plano 1 priedo „Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 2021–2025 metų priemonių plano“ pakeitimų projektą. Jis buvo viešai paskelbtas savivaldybės interneto svetainėje, svarstomas, derinamas su mokyklų bendruomenėmis.

Anot skyriaus vedėjos Onos Gucevičienės, pakeitimai būtini, „kadangi mieste neoptimalus mokyklų, įgyvendinančiųjų formaliojo švietimo programas, tinklas turi įtakos neefektyviam mokymo lėšų panaudojimui, ugdymo kokybės užtikrinimui. Rengiant projektą, surinkti duomenys apie Kauno bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, mokytojų skaičiaus kaitą, mokinių mokymosi pasiekimus ir sėkmingumą, mokyklų pastatų būklę ir kt.“

Miesto tarybai priėmus teigiamą sprendimą dėl suplanuotų mokyklų tinklo pertvarkų, tai dar šiais metais (iki rugpjūčio 31-osios) ketinama reorganizuoti dvi mokyklas, kuriose ugdomi specialiųjų poreikių turintys mokiniai. Šių mokyklų bendruomenės siūlymus dėl pertvarkos apsvarstė, o mokyklų tarybos pritarė įstaigų reorganizavimui, – Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centrą prijungiant prie to paties tipo mokyklos – Kauno Prano Daunio ugdymo centro, vykdančio atitinkamo lygmens programas.

Pirmojoje iš šių įstaigų – mažas mokinių skaičius. Pernai rugsėjo 1-ąją Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre mokslo metus pradėjo 75 mokiniai (11 klasių komplektų). Priešmokyklinėje grupėje – 8 mokiniai, 1 klasėje – 13 mokinių, 2-oje – 8, 3-oje – 2 mokiniai, 4-oje – 5, 5-oje – 6 mokiniai, 6-oje – nėra mokinių, 7-oje – 5 mokiniai, 8-oje – 7, 9-oje – 9 ir 10-oje klasėje – 5 mokiniai, o taip pat sukomplektuota 1 ikimokyklinio ugdymo grupė, kurioje – 7 vaikai.

Steigėjos – Kauno miesto savivaldybės – atstovų aiškinimu, Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras – pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla-daugiafunkcis centras (klausos sutrikimų ar kochlearinius implantus turintiems mokiniams), skirtas 7–16 metų mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių (iki 21 metų – labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių) mokytis pagal pritaikytas pradinio ir pagrindinio ugdymo programas ir socialinių įgūdžių ugdymo programą, 6 metų vaikams – pagal pritaikytą priešmokyklinio ugdymo programą ir vaikams iki 6 metų – pagal pritaikytą ikimokyklinio ugdymo programą.

Bendras šios ugdymo įstaigos patalpų plotas 2788 kv. m., klasių plotas – 816 kv. m. Vienam mokiniui 2023–2024 m. m. tenka 44,3 kv. m. bendrojo ploto ir 12 kv. m. klasių ploto. Centre vykdomos ir kitos neformaliojo vaikų švietimo programos, sudaromos sąlygos teikti vietos (kurčiųjų) bendruomenei reikalingas kultūros, socialines ir kitas paslaugas. Siekiama, kad kurti ir neprigirdintys mokiniai kuo sėkmingiau pasirengtų gyventi girdinčiųjų visuomenėje, – jie dalyvauja Kauno miesto ir šalies renginiuose kartu su girdinčiais bendraamžiais.

Centras vykdo tikslinę gerosios patirties sklaidą šalies mastu, padeda bendrojo ugdymo mokykloms ugdyti turinčius klausos sutrikimų mokinius, teikia metodinę pagalbą pedagogams, ugdantiems sutrikusios klausos vaikus/mokinius ikimokyklinio ar bendrojo ugdymo įstaigose

Kauno Prano Daunio ugdymo centras – ugdymo įstaiga, vykdanti regos, autizmo spektro, įvairiapusių raidos sutrikimų turinčių vaikų ir mokinių, ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį ugdymą, neformalųjį švietimą, teikianti švietimo, socialinę pagalbą ir sveikatos priežiūros paslaugas ugdytiniams, taip pat teikianti tiflopedagoginę pagalbą integruotai besimokantiems sutrikusios regos mokiniams bei vaikams, ugdomiems ikimokyklinio, bendrojo ugdymo įstaigose.

Pastaraisiais metais šiame centre pastebimas ugdytinių, turinčių autizmo spektro sutrikimų, skaičiaus augimas, o mokinių, turinčių regėjimo sutrikimų, skaičius mažėjimas.

„Komplektuojamos mišrios klasės iš mokinių, turinčių regos ir įvairiapusių raidos sutrikimų. Visi ugdytiniai turi didelius arba labai didelius ugdymosi poreikius, 98 proc. ugdytinių yra nustatytas autizmo spektro sutrikimas, ir visa centro veikla bei aplinka planuojama tikslingai, atsižvelgiant į jų individualius poreikius.

Centras, bendradarbiaudamas su Britanijos-Lietuvos bendrijos labdaros padaliniu „The Tilto Trust“, tapo Anglijos autizmo asociacijos nariu. Daugėjant autizmo sutrikimą turinčių mokinių skaičiui, Kauno mieste, centre tampa sunku priimti ir integruoti regos sutrikimą turinčius mokinius. Trūksta šiuolaikinių edukacinių erdvių, poilsio zonų mokiniams bei mokytojams. Nėra sporto salės ir pritaikyto stadiono“, – akcentuojama prieš sprendimo projekto patvirtinimą savivaldybės tarybos nariams skirtame Aiškinamajame rašte.

Pabrėžiama, jog Kauno Prano Daunio ugdymo centre mokinių skaičius didėja, – 2018-aisiais mokėsi 114, o 2023 m. – 185 mokiniai. Bendras centro patalpų plotas – 3034,06 kv. m., klasių plotas – 1027,04 kv. m. Vienam mokiniui dabar tenka 16,4 kv. m. bendrojo ir 5,6 kv. m. klasių ploto.

„Reorganizavus Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centrą, prijungiant prie Kauno Prano Daunio ugdymo centro, bus efektyviai panaudojamos patalpos (P. Daunio centro mokiniams nepakanka vietos, o Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų centre yra laisvų patalpų), užtikrintas kokybiškas centro paslaugų teikimas (pastatai – arti vienas kito, o be to ir Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų centre yra autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų) bei išspręstas įstaigos vadovo klausimas“, – teigia Kauno miesto administracijos Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėja O. Gucevičienė.

Rekomenduojami video
TOP NAUJIENOS
SUSIJUSIOS NAUJIENOS
Naujausios žinios
EISMAS
112
LAISVALAIKIS
KULTŪRA
VERSLAS
MOKSLAS IR IT
SPORTAS
POLITIKA