Kauno valdžios planuose – brangesnės paslaugos moksleivių tėvams | Kas vyksta Kaune

Kauno valdžios planuose – brangesnės paslaugos moksleivių tėvams

Asociatyvi / Š. Kubiliaus nuotr.

„Dirbu Kauno LEZ, į darbą ryte ir iš jo vakare važiuoju įmonės autobusu, jo galutinė stotelė – prie Kauno geležinkelio stoties. Nuo jos dar važiuoju iki namų miesto transportu. Viena auginu du vaikus, vyresnis – pradinukas, jaunesnis – darželinukas. Sūnus lanko savivaldybės ir vieno iš Kauno universitetų mokyklą, po pamokų – prailgintos dienos grupę. Tai – labai patogu, ypač tomis dienomis, kai mokykloje vyksta treniruotės ar būrelių užsiėmimai. Tarp kitko, – mokami. O šį mėnesį vaiko mokytoja man paaiškino, kad nuo kitų metų teks tėvams mokėti ir už vaiko popamokinį ugdymą prailgintos dienos grupėje. Viskas, jos nuomone, priklausys nuo savivaldybės. Jeigu ji neskirs papildomai etatų, tai visose mokyklose ta vaikams ruošiant pamokas teikiama pagalba, jų priežiūra, užimtumas, ką galima vadinti ir tam tikra apsauga nuo neigiamos gatvės įtakos, tėvams brangiau kainuos. Dabar kasdien moku po 3 eurus. Vaikas pamaitintas, prasminga veikla užimtas…

Kaip Kauno gyventoja, kurios mokesčiai patenka į miesto savivaldybės biudžetą, klausiu, kodėl savivaldybė randa pinigų blizgučiams – brangiausioms eglutėms, spontaniškai kažkam kylančioms idėjoms įgyvendinti ar netikėtiems paminklams statyti, bet stokoja jų vaikams – miesto ateičiai? O gal tai – balandžio 1-osios pokštas, ir vaikai nebus dar labiau apmokestinti? Negi iš tikrųjų tokį „kalėdinį siurprizą“ gaus gyventojai, kurių dauguma šįmet balsavo už merą ir visą jo kompaniją?“ – tokį kupiną nerimo laišką portalui „Kas vyksta Kaune“ šią savaitę parašė skaitytoja Viktorija – dviejų mažų vaikų Mama.

Deja, gerų žinių ta tema – maža

Pasirodo, Kauno miesto savivaldybės taryba netrukus svarstys (ir žinoma patvirtins, nes valdantiesiems oponuojantys politikai joje nėra tokie skaitlingi, kaip „mero kompanija“ – „Vieningo Kauno“ frakcija) projektą, kurio tikslas – patvirtinti Kauno miesto savivaldybės biudžetinių bendrojo ugdymo mokyklų visos dienos mokyklos (toliau – VDM) veiklos organizavimo tvarkos aprašą. Numatoma: „nustatyti, kad vienam mokiniui teikiamos VDM grupės paslaugos valandos įkainis – 0,60 Eur“.

Tačiau, anot sprendimo projektą parengusių savivaldybės administracijos tarnautojų, „jeigu mokinio tėvai gauna socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, ir atsakingas mokyklos darbuotojas, patikrinęs prašyme pateiktus duomenis, patvirtina, kad jie atitinka Socialinės paramos informacinėje sistemoje (SPIS) pateiktus duomenis, – ši paslauga yra nemokama“.

Pusinis įkainis bus taikomas tėvams, auginantiems vaiką iki 18 metų, kuriam yra nustatytas neįgalumas. Tuo atveju, kai „tėvai pateikia prašymą kartu su teisę į mažesnę kainą patvirtinančiais dokumentais, – VDM grupės paslaugos valandos įkainis yra 0, 30 Eur. Tokią pat mokestinę nuolaidą turtingoji Kauno miesto savivaldybė teiksis taikyti ir kitais atvejais. „Specialiosiose mokyklose ir ugdymo centruose, įgyvendinančiuose priešmokyklinio, pradinio ugdymo ir pradinio ugdymo individualizuotas programas, pagrindinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo individualizuotas programas bei socialinių įgūdžių ugdymo programas ir mokyklose, turinčiose specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių klases, VDM grupėse besimokantiems mokiniams valandos įkainis yra 0, 30 Eur“.

Ir visa tai vadinama pagalbos šeimai teikimu. Nes Kauno savivaldybė skelbiasi sudaranti palankias sąlygas „miesto savivaldybės biudžetinių bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, besimokantiems pagal priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas išplėsti ugdymosi turinį, organizuoti papildomas veiklas“.

Būrelių mugė „Žalgirio“ arenoje / Š. Kubiliaus nuotr.

Mokamos VDM paslaugos – nuo kitų metų kovo

Tarp uždavinių, keliamų savivaldybės politikų sprendimo vykdytojams, numatytas ir toks: „Užtikrinti, kad VDM aprašas biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose būtų įgyvendinamas nuo 2024 m. kovo 1 d. Numatoma, kad viešųjų įstaigų bendrojo lavinimo mokyklų, kurių dalininkė yra Kauno miesto savivaldybė, dalininkų susirinkimai patvirtins VDM veiklos organizavimo tvarkos aprašus, atsižvelgiant į šiuo sprendimu patvirtintą tvarką“.

Ir dar paaiškinta, kad sprendimas priimamas, vadovaujantis atitinkamais Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymų punktais, atsižvelgiant į dar 2018-ųjų birželio 26-ąją Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymą „Dėl Rekomendacijų dėl visos dienos mokyklų kūrimo ir veiklos organizavimo patvirtinimo“.

Būsimu Kauno miesto tarybos sprendimu (pasak jo projekto autorių iš savivaldybės administracijos) politikams siūloma pripažinti netekusiu galios Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimą „Dėl pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupės paslaugos teikimo Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Įdomu ir tai, kad siūloma patikslinti ir šviežią (2023 m. gegužės 23 d.) pačios Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimą „Dėl Kauno miesto savivaldybės įsteigtų bendrojo ugdymo mokyklų visos dienos mokyklos veiklos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Nepaisant to, kad jame jau nefigūruoja abejonių dėl logikos keliantis teiginys „prailgintos dienos grupės“, kurį pakeitė „visos dienos mokykla“.

Savivaldybė paskaičiavo…

…kad naujam tarybos sprendimui įgyvendinti prireiks ne tik tėvų pinigų, bet ir mokesčių mokėtojų sudėto savivaldybės biudžeto lėšų. Kitaip tikslas VDM grupės mokiniams sudaryti saugias, sveikas, teisės aktų reikalavimus atitinkančias ugdymo(si) sąlygas gali būti ir nepasiekiamas. Tarytum iki šiol mokyklose stengiamasi veikti priešingai tam tikslui…

„Preliminariais skaičiavimais savivaldybės biudžeto lėšų poreikis tarybos sprendimui įgyvendinti 2024 m. yra 1, 6 mln Eur. Skaičiavimai atlikti, remiantis įvairiais ligšioliniais tarybos sprendimais, pagrindimais bei paaiškinimais.

„2023 m. vasario 7 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 18 d. sprendimo „Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir pritarimo didžiausiam leistinam pareigybių (etatų) skaičiui viešosiose bendrojo ugdymo mokyklose, kurių dalininkė yra Kauno miesto savivaldybė“ pakeitimo bendrojo ugdymo mokykloms skirta 22,7 etato (300 000 Eur).

Etatai skaičiuoti vyr. mokytojo kategorijai su vidutiniu darbo stažu (10-15 metų). Iš viso etatai skirti 48 įstaigoms – 5 mokykloms-darželiams, 6 pradinėms mokykloms, 17 progimnazijų, 6 daugiafunkciams centrams, 10 gimnazijų, 4 specialiosioms mokykloms VDM modeliui įgyvendinti Kauno mieste“, – teigiama viešai paskelbtuose būsimo politikų sprendimo projektą lydinčiuose dokumentuose.

Nenutylėta, kad pradėjus veikti VDM, susidurta su iššūkiais, išryškėjo skirtingi mokyklų galimybių ir ugdomų kompetencijų poreikiai, bendruomenių patirtys, tėvų lūkesčiai. Be to, įstaigoms pasiūlius patrauklias ugdymo formas, labai išaugo pradinių klasių mokinių užimtumo poreikis, kurį vien tik savivaldybės skiriamomis lėšomis sudėtinga patenkinti.

Ilgiausias vaikų piešinys
Ilgiausias vaikų piešinys / R. Tenio nuotr.

Reikšminga ir tai…

…kad „sumažėjo įstaigoms Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos skiriamų bendruomeninių valandų, kurias mokyklos pasitelkdavo VDM įgyvendinimui, jas perkėlė pasirengimui atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui neporinėse klasėse. Daugelyje įstaigų ilgėja VDM organizavimo darbo laikas (tėvų pageidavimu dėl jų užimtumo) iki 17.30 ar 18.00 val“, – atkreipia politikų dėmesį naujo tarybos sprendimo rengėjai.

Jų nuomone, „0, 60 Eur mokestis už 1 val. teikiamų paslaugų nebūtų per didelė finansinė našta šeimoms, tėvams bei užtikrintų saugų ir prasmingą užimtumą po pamokų“. Juolab, kad socialiai pažeidžiamų šeimų vaikams ši paslauga būtų teikiama nemokamai, o tėvams auginantiems vaiką iki 18 metų, kuriam yra nustatytas neįgalumas, būtų taikomas 0, 30 Eur mokestis.

…Tęsiant anaiptol kai kam galinčius kilti nefilosofinius pasvarstymus, dar galima prisiminti, kad vis daugėja Kaune automobilių parkavimo vietų, nors ankstesnės miesto valdžios, jas „steigdavo“ tik Centre ar Senamiestyje. Ir tai teisindavosi: taip norinčios šias teritorijas apsaugoti nuo per didelių transporto srautų bei oro užterštumo. Beje, brangsta ir automobilių parkavimas. Valanda automobilio stovėjimo kai kur kainuoja bene dvigubai tiek, ar dar brangiau nei vaiką „priparkuoti“ po pamokų mokykloje.

Tik nereikia priekaištauti „Kas vyksta Kaune“ dėl tokio palyginimo. Žinoma, vaikas – ne automobilis, kurį gatvėje palikai, užmokėjai, papildei Kauno savivaldybės biudžetą. O jau kaip jį paskirstyti, kaip tavo pinigus panaudoti, yra kam ir be mūsų nuomonės…

Bet kai skirstymui pinigų yra daug, tai vis tiek jų kažkam pritrūksta. Taip ir šiuo atveju, todėl pagal naują tvarką žadama lėšas, surinktas iš tėvų už jų atžalų užimtumą po pamokų visos dienos mokykloje, naudoti paslaugas joje teikiančių darbuotojų darbo užmokesčiui bei su juo susijusioms reikmėms.

O savo ruožtu „įstaigos, organizuodamos mokinių užimtumą, atsižvelgs į bendruomenės poreikius, ugdymo filosofiją, bendruomenės susitarimus. Turėtų gerėti mokymosi rezultatai, individuali mokymosi pažanga, mokinių pasitenkinimas ir motyvacija. Užtikrinama socialinė įtrauktis ir lygios galimybės, formaliojo ir neformaliojo ugdymo dermė.

Išskirtiniais atvejais (ypatingai žemi mokinio mokymosi pasiekimai, nepakankami socialiniai įgūdžiai, dėl nepalankios aplinkos veiksnių patiriami mokymosi sunkumai ir pan.) VDM paslauga mokiniui gali būti siūloma Vaiko gerovės komisijos sprendimu. Visos dienos mokyklos vykdomos programos, teikiamos paslaugos ir veikos gali būti organizuojamos ne tik mokyklos erdvėse, bet ir kitose ugdymui, edukacijai, kultūrai, poilsiui ir pramogoms pritaikytose erdvėse – parkuose, muziejuose, bibliotekose, dienos centruose ir kt.“, – patikina naują tvarkos aprašą dėl VDM parengusi savivaldybės administracija.

Rekomenduojami video
TOP NAUJIENOS
SUSIJUSIOS NAUJIENOS
Naujausios žinios
EISMAS
112
LAISVALAIKIS
KULTŪRA
VERSLAS
MOKSLAS IR IT
SPORTAS
POLITIKA