Gyvenimas ir globa savivaldybės įstaigoje Panemunėje kainuos brangiau - Kas vyksta Kaune

Gyvenimas ir globa savivaldybės įstaigoje Panemunėje kainuos brangiau

Asociatyvi / R. Tenio nuotr.

Kauno miesto savivaldybės tarybai pateiktas svarstyti administracijos prašymas leisti nustatyti naujas socialinių paslaugų kainas jos įsteigtoje viešojoje įstaigoje Kauno Panemunės socialinės globos namuose. Teikiamas sprendimo projektas sąlygos didesnį savivaldybės ar valstybės tikslinės dotacijos lėšų panaudojimą įstaigos teikiamoms socialinės globos paslaugoms, tačiau daugiau pinigų jau kitąmet gali prireikti ir tiems, kurie už savivaldybės įstaigoje gaunamas paslaugas moka patys.

Politikams priėmus sprendimą, bus naujai įvertintos globotinių maitinimo išlaidos (jeigu socialinės globos įstaiga teikia asmeniui maitinimo paslaugą), išlaidos medikamentams; išlaidos patalynei ir aprangai (trumpalaikei ir ilgalaikei socialinei globai). Taip pat – transporto išlaidų dalis, susijusi su socialinės globos teikimu, išlaidos kitoms prekėms ir paslaugoms, kurios susijusios su paslaugos gavėjo poreikiais (slaugos, ugdymo, techninės pagalbos priemonės ir kita).

Kadangi, anot miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėjos Jolantos Baltaduonytės, augant prekių ir paslaugų kainoms, didėjant vidutiniam darbo užmokesčiui, keliant minimalųjį darbo užmokestį, atsiranda poreikis perskaičiuoti kainas.

„Pagrindinės priežastys, sąlygojusios sprendimo projektu teikiamų paslaugų kainų augimą, – ženkliai padidėję patalpų šildymo kaštai, elektros energijos kainos. Įvertinus tai, jog didėja paslaugų ir prekių kainos, o nuo 2023 metų įsigalios didesnė minimali alga, VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namai taip pat turės peržiūrėti darbuotojų darbo užmokestį, siekiant neprarasti žmogiškųjų resursų, jiems pereinant dirbti į biudžetinį ar privatų sektorių“ – teigiama sprendimo projektą lydinčiame Aiškinamajame rašte.

Tačiau tuo pačiu jame pabrėžiama, jog priėmus teikiamą sprendimo projektą, paslaugų gavėjų mokama suma neturėtų kisti. „Kadangi asmenys už paslaugas moka arba fiksuotą dydį, sietiną su jų pajamų dydžiu (dienos socialinės globos institucijoje atveju), arba procentinį dydį nuo savo pajamų (ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos paslaugų atveju asmenys moka 80 procentų savo pajamų, taip pat 100 procentų tikslinės kompensacijos, jei ją gauna)“.

Bet paslaugų gavėjų mokama suma gali pasikeisti, jeigu, atlikus jų finansinių galimybių mokėti už socialines paslaugas vertinimą, paaiškės, kad pagal teisės aktus asmenims tenkanti mokėti suma, nėra pakankama visiškai apmokėti teikiamos socialinės paslaugos kainos (įkainio), atėmus Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatytą maksimalų socialinės paslaugos išlaidų finansavimo Kauno savivaldybės teritorijos gyventojams dydį.

„Kaip numatyta, Kauno miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos apraše, patvirtintame Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 23 d. sprendimu (…) nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojusiame 553 punkte, išlaidų suma, viršijanti asmens (šeimos) mokėjimo dydį, kompensuojama savivaldybės biudžeto ar valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų lėšomis.

Tačiau – ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo tos dienos, kai paaiškėja, kad asmens (šeimos) finansinių galimybių nepakanka apmokėti už socialinę paslaugą. Ir per tą laikotarpį asmuo (šeima) ar jo globėjas (rūpintojas), kitas teisėtas atstovas pasirenka kitą socialinių paslaugų įstaigą arba pageidauja toliau gauti tas pačias jam reikalingas socialines paslaugas toje pačioje socialinių paslaugų įstaigoje bei įsipareigoja sumokėti ne tik apskaičiuotą mokėtiną dydį, bet ir skirtumą“, – taip paaiškinta prieš miesto tarybos posėdį savivaldybės administracijos parengtame rašte.

Politikų dėmesys atkreipiamas į tai, kad net ir priėmus teikiamą sprendimo projektą, VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų teikiamų socialinių paslaugų kainos/įkainiai atitiks vidurkį lygiaverčių socialinių paslaugų, kurias Kauno miesto gyventojams teikia kitos, ne savivaldybei priklausančios, įstaigos.

J. Baltaduonytės vadovaujamo skyriaus pateiktais duomenimis, dėl ženkliai pakilusių prekių, paslaugų kainų, dalis institucinę socialinę globą teikiančių įstaigų ilgalaikės bei trumpalaikės socialinės globos paslaugų kainas didina jau nuo III-IV šių metų ketvirčio.

„Naujai pateikiamos institucinės socialinės globos kainos asmenims be sunkios negalios svyruoja nuo 1050 iki 1550 eur, tuo tarpu asmenims su sunkia negalia – nuo 1150 iki 1600 eur.. Pažymėtina, kad kiekvienais metais keliant pensijas (pvz. senatvės, našlių, šalpos pensiją), BSI (bazinė socialinė išmoka), tikėtina, jog paslaugų gavėjams nereikės prisimokėti už teikiamas socialines paslaugas įstaigoje“, – patikina skyriaus vedėja, dar pabrėždama, jog šiuo metu papildomų lėšų poreikio neplanuojama.

Kadangi sudarant 2023 metų biudžetą, buvo įvertintas beveik visų paslaugų teikėjų teikiamų socialinių paslaugų kainų augimas. Taip pat atsižvelgiama ir į tai, jog ateinančiais metais turėtų didėti ir asmenų pajamos, nuo kurių skaičiuotina asmenų mokėtina suma už paslaugas globos įstaigoje.

Ateinančią savaitę vyksiančiame miesto tarybos posėdyje politikams priėmus sprendimą, bus patvirtintos naujos kainos, atitinkančios Panemunės socialinės globos įstaigoje patiriamas sąnaudas ilgalaikės (trumpalaikės), dienos socialinės globos centre bei socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo dienos centre paslaugų teikimą.

Rekomenduojami video
TOP NAUJIENOS
SUSIJUSIOS NAUJIENOS
Naujausios žinios
EISMAS
112
LAISVALAIKIS
KULTŪRA
VERSLAS
MOKSLAS IR IT
SPORTAS
POLITIKA