Smulkieji ūkininkai gali sulaukti paramos: Seimas svarsto išdalinti apie 20 mln. eurų - Kas vyksta Kaune

Smulkieji ūkininkai gali sulaukti paramos: Seimas svarsto išdalinti apie 20 mln. eurų

BNS 2020/06/20 18:02
Asociatyvi / R. Tenio nuotr.

Apie 40 tūkst. nedidelių ūkininkų gali tikėtis 200 eurų per mėnesį valstybės kompensacijų. Už penkis mėnesius – tris karantino ir du po jo – jiems iš viso būtų išdalinta apie 20 mln. eurų.

Seimas šią savaitę ėmėsi svarstyti tokį siūlymą. Už­im­tu­mo įsta­ty­mo pataisas teikiantis Socialinių reikalų ir darbo komiteto narys „valstietis“ Tomas Tomilinas sako, kad parama pasiektų smul­kius ūkius, kurių šalies že­mės ūkyje yra dauguma.

„Tai nė­ra la­bai ma­ži ūkiai. To­kių lie­tu­viš­kų ūke­lių yra tik­rai ne­ma­žai mū­sų re­gio­nuo­se ir tie žmo­nės iš vi­so jo­kios para­mos ne­ga­vo. Tik­rai eko­no­mi­ne pras­me gal­būt šie ūkiai ne­su­da­ro di­de­lės da­lies ver­tės gran­di­nė­je, ta­čiau so­cialine de­mo­gra­fine pras­me yra vis dar di­džiau­sia ūki­nin­kų gru­pė ir ne­ga­li­me tie­siog jų taip dis­kri­mi­nuo­ti ir ne­leis­ti jiems pa­sinau­do­ti ta pa­ra­ma, ku­ria pa­si­nau­do­ja ki­ti ūki­nin­kai, šiuo at­ve­ju la­biau pa­si­tu­rin­tys, stam­bes­ni, virš 4 va­di­na­mų­jų EDV“, – Seime šią savaitę kalbėjo T. Tomilinas.

Pasak jo, pa­ra­mą ­gautų virš 40 tūkst. sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­čių smul­kių­jų ūki­nin­kų.

„Pre­li­mi­na­riais skai­čia­vi­mais, kal­ba­me apie 30 tūkst. ūki­nin­kų, ku­rie ne­tu­ri dar­bo san­ty­kių, ir apie 10 tūkst. tų, ku­rie tu­ri dar­bo san­ty­kius ir gauna pajamas iki vie­nos mi­ni­ma­lios al­gos“, – teigė T. Tomilinas.

Subsidija būtų mokama ūkininkams, kurių ūkis ne didesnis nei 4 ekonominio dydžio vienetai (EDV) ir kurių pajamos iš darbo santykių neviršytų minimalios algos arba jie iš viso nedirbtų, taip pat būtų deklaravę pasėlius arba turėtų bent vieną sąlyginį gyvulį, gyvenantys kaime ir negaunantys nei nedarbo draudimo, nei savarankiškai dirbančiojo išmokos.

400 eurų išmokos už du pirmus karantino mėnesius pasiektų visus tokius ūkininkus, o nuo gegužės vidurio iki rugpjūčio vidurio po 200 eurų gautų tik uždirbantieji, bet ne daugiau kaip minimali alga. Nedirbantieji per karantiną ir du mėnesius po jo gali gauti 200 eurų bedarbio išmokas.

„Valstiečiui“ Aurimui Gaidžiūnui pareiškus, kad parama pasinaudos ir vadinamieji „sofos“ ūkininkai, kurie turi ūkį, bet jų že­mę dir­ba ki­ti, T. Tomilinas sakė, kad dėl to sudėti saugikliai.

„Vie­nas iš kri­te­ri­jų yra tai, kad ūki­nin­kas tu­ri de­kla­ruo­ti pa­sė­lius – ne tik pie­vas, ga­nyk­las, bet ir pasėlius, ar­ba tu­ri tu­rė­ti tą va­di­na­mą­jį są­ly­gi­nį gy­vu­lį. Bū­tent tai bus pa­grin­di­nis kri­te­ri­jus, kuris at­ri­bo­s dau­gy­bę tų va­di­na­mų­jų „so­fos“ ūki­nin­kų. Jie tik­rai pa­ra­mos ne­gaus, nes daž­niau­siai tai yra tur­tin­gi žmo­nės iš mies­to, tu­rin­tys tam tik­rą že­mės plo­tą kur nors kai­me“, – tvirtino T. Tomilinas.

4 EDV nesiekiančiame ūkyje gali būti iki 11 melžiamų karvių arba auginama iki 17 ha kviečių, jų pajamos per metus negali viršyti 8,7 tūkst. eurų, o pelnas – 4,8 tūkst. eurų. Tokie ūkininkai atleisti nuo „Sodros“ mokesčių, bet moka privalomojo sveikatos draudimo įmokas.

„Sodros“ duomenimis, 2018 metais buvo beveik 152 tūkst. mažesnių nei 4 EDV ūkininkų, pusė jų buvo pensininkai.

Valstybės subsidija dabar mokama visiems savarankiškai dirbantiems asmenims, kurie atitinka tam tikras sąlygas, ir smulkiems ūkininkams, kurių ūkis didesnis negu 4 EDV.

Rekomenduojami video
TOP NAUJIENOS
SUSIJUSIOS NAUJIENOS
Naujausios žinios
EISMAS
112
LAISVALAIKIS
KULTŪRA
VERSLAS
MOKSLAS IR IT
SPORTAS
POLITIKA