Ką žinoti perkant – parduodant naudotą automobilį? – Kas vyksta Kaune

Ką žinoti perkant – parduodant naudotą automobilį?

Roko Tenio nuotr.

Apie 20 ha užimantis ir didžiausiu Europoje laikomas Kauno automobilių turgus veikia jau daugiau kaip 20 metų.  Jis pateikia informaciją, ką reikėtų žinoti perkant ar parduodant naudotą automobilį.

Pagrindiniai dalykai:

– Parduodant transporto priemonę, visus formalumus svarbu sutvarkyti iškart. Būtina pasirašyti pirkimo – pardavimo sutartį, kitaip ne­ma­lo­nu­mai – ga­ran­tuo­ti.

– Ne­tu­rint tin­ka­mai pa­rengtos pir­ki­mo-par­da­vi­mo su­tar­ties, anks­tes­nis au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­kas yra at­sa­kingas ir už su to­kia trans­por­to prie­mo­ne pa­da­ro­mus nu­si­kal­ti­mus ar ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­sės pa­žei­di­mus. Trans­por­to prie­mo­nės sa­vi­nin­kas ir to­liau lie­ka at­sa­kin­gas už rei­ka­la­vi­mų, su­si­ju­sių su jos eksp­loa­ta­vi­mu, vyk­dy­mą.

Tokiu atveju pir­kė­jas pra­ran­da ga­li­my­bę pa­reikš­ti pre­ten­zi­jas par­da­vė­jui, jei vė­liau paaiš­kė­ja, kad įsi­gy­ta trans­por­to prie­mo­nė, tar­ki­me, yra vog­ta ar tech­niš­kai ne­tvar­kin­ga.

– Patariama transporto priemonę perduoti pirkėjui tik sutvarkius visus reikiamus dokumentus ir ją išregistravus. Transporto priemonę išregistruoti reikia VĮ „Regitroje“ per 15 dienų, nes iki tol ji oficialiai priklauso asmeniui, kurio vardu yra įregistruota. Tad, už bet kokius nusižengimus, eismo įvykius ar pan., padarytus su dar neperregistruota transporto priemone tenka atsakyti savininkui. Tinkamai užpildyta pirkimo – pardavimo sutartis, galėtų įrodyti, kad tuo metu žmogus jau nebuvo transporto priemonės savininkas.

– Kitas svarbus žingsnis yra pasirūpinti privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu. Drau­di­mo spe­cia­lis­tai įspė­ja, kad par­da­vus au­to­mo­bi­lį ir jį tin­ka­mai įre­gist­ra­vus ar iš­re­gist­ra­vus „Re­git­ro­je“, ne­rei­kė­tų rūpintis, kad jau vis­kas pa­da­ry­ta tin­ka­mai.

Pardavus automobilį draudimas buvusio savininko vardu dar galios 15 dienų, tad reikia nuspręsti ką su juo daryti. Galimybės yra dvi – perrašyti automobilio pirkėjui, arba perrašyti ant kitos savo transporto priemonės. Perduoti automobilio su draudimu nederėtų, nes už transporto priemonę draudimo kompanijai atsako draudžiantysis – šiuo atveju nebe automobilio savininkas (nors ji jau ir nepriklauso jums).

– Dar vienas patarimas – visų dokumentų kopijos. VĮ „Regitra“ įregistruodama automobilį pirkimo – pardavimo sutartį pasiima, tad vertėtų turėti kopiją, kad prireikus ji būtų po ranka.

Kauno autombilių turguje vidutiniškai kasdien eksponuojama apie 6 tūkst. automobilių, o šeštadienį – kiekis padvigubėja.

Turgus dirba kasdien nuo 8:00 iki 18:00, o šetadienį nuo 6:00 iki 18:00. Teikiamos visos draudimo, įforminimo ir kitos paslaugos. Turgaus teritorijoje yra muitinės terminalas, įmonė „Re­git­ra“ bei teikiama galimybė gabenti automobilius geležinkeliu.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Sponsored Video
Susijusios naujienos
Naujausios žinios
EismAS
112
Laisvalaikis
KULTŪRA
Verslas
Mokslas ir IT
SPORTAS
POLITIKA